ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Пета дейност PDF Печат Е-поща

В дните 11.04.-13.04.2014 г. се проведе заключителна конференция по Проект "Нов модел на сътрудничество за Нови умения" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 сключен между Министерството на труда и социалната политика ГД"Европейски фондове, международни програми и проекти" и "Булаке Тръст" АД, реализиран съвместно с полската фирма "Инженерия" ООД.
Събитито се състоя в бизнес център Hill Tower в гр.София.

Конференцията имаше за цел да запознае участниците с добрите практики/проблеми на взаимодействие в Полша и България, при прилагането на европейското и местно законодателство в областта на геоложки и геодезически проучвания, акустика, конструкции и архитектура, свързани със шумозащитата, както и иновации в използването на цифрови технологии при дизайна и проектирането, от гледна точка на придобиване и надграждане на квалификация на заетите в областта.
Присъстваха специалисти от Полша и България  работещи в сферата на строителството, архитектурата, геодезията и геологията, представители на МСП от бранша.
Като лектори в конференцията участваха всички експерти по проекта.
Събитието откри изпълнителният директор на "Булаке тръст"АД г-жа Светлана Иванова, която изказа благодарности на полските си колеги за извършената от тях работа.
Г-н Мариан Сервах – управляващ съдружник в ПОСиИР "Инженерия" ООД  изрази надежда, че придобитите от участниците по проекта практически знания и умения  ще допринесат за бъдещото им  професионално развитие в областта на шумозащитата и акустиката.
Г-н Ян Шкварек от "Вицпоз"-Полша запозна присъстващите с темите на конференцията и направи презентация относно методите за защита от комуникационният шум – европейски практики и решения.
Инж.Йежи Дуткиевич и инж.Збигниев Двораковски представиха опита на "Инженерия" ООД в проектирането, производството и изграждането на шумозащитни съоражения.
Представена беше също официалната интернет страница на проекта www.spirameshuma.com, на която са публикувани всички презентации и други материали свързани с шумозащитата.
Пьотър Мицкевич – експерт по проекта връчи на всички участници от целевата група участвали в посещенията за обмяна на опит в Полша сертификати, удостоверяващи успешното приключване на дейностите по проекта.
На мероприятието присъстваха още ръководителят на проекта – г-жа Мая Узунова и неговият координатор - арх.Иван Попски.

Изготвените материали можете да разгледате по-долу:

Програма Заключителна Конференция

Проект Нов Модел на Сътрудничество за Нови Умения

Ефективност на Акустичните Екрани в Борбата с Пътния Шум

Интегрирано Управление на Околната Среда

Методи за Редукция на Шума

Мониторинг на Шума в Полша – Акустични Карти

Начини за Борба със Шума – Решения за Практиката в Градовете на Европейския Съюз

Начисляване на Разходите за Шум, Причинен от Транспортни Средства, Като Финансов Инструмент за Възвръщане на Общественото Въздействие

Проблеми при Използването на Шумозащитни Стени

Публикация във в-к "Строителство градът"