ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обява за подбор на целева група PDF Печат Е-поща

по Проект Нов модел на сътрудничество за Нови умения”- Дейност 4 в

изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 сключен между Министерството на труда и социалната политика ГДЕвропейски фондове, международни програми и проекти” и Булаке Тръст АД, реализиран съвместно с ПОСиИР“Инженерия” ООД - ПОЛША

 

БУЛАКЕ ТРЪСТ АД

набира 13 лица за посещение за обмяна на опит в Полша, с цел предаване на практически умения за спицифичните система за производство, материалознание и процес на изграждане, включително въвеждане в работата и менторство за новопостъпили, и умения за предприемачество.

 

Опитът, който полският партньор ще предаде по време на тази обмяна на опит включва:

- обучение в специфичните система за производство на шумозащитни екрани,

- обучение по материалознание,

- обучение за процеса на изграждане на шумозащитни екрани,

- обучение по въвеждане в работата и менторство за новопостъпили,

- обучение по предприемачески умения.

 

Желаещите да участват трябва да отговарят на изискванията за целева група по проекта и да подадат заявления по образец в срок до 14.02.2014 г.

Подробен списък с необходимите документи за участие в подбора ще намерите в Информация за подбор на целева група по Дейност 4.

 

Заявленията се подават в електронен вид на адрес: office@bulaketrade.com или на хартиен носител на адрес: София, ул. Теодосий Търновски № 60.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: BG051PO001-7.0.07-0263-C0001

„Нов модел на сътрудничество за нови умения”

ДЕЙНОСТ 4: Посещение за обмяна на опит

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 07.03.2014 г.


 

За повече информация:

Булаке тръст АД

София, ул. Теодосий Търновски №60

тел. 02/ 489 46 46

e-mail: office@bulaketrade.com

Ръководител на проекта: Мая Узунова-Мишкиевич

 

Информация за подбор на целева група по Дейност 4

Заявление за участие