ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски проект PDF Печат Е-поща


„Нов модел на сътрудничество за Нови умения”

ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

 

Бенефициент:

„Булаке Тръст“АД, България

 

Партньор:

„Инженерия“ООД, Полша

 

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЪРВА ДЕЙНОСТ

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВТОРА ДЕЙНОСТ

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРЕТА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЧЕТВЪРТА ДЕЙНОСТ

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕТА ДЕЙНОСТ

Проекта се реализира въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 сключен между Министерството на труда и социалната политика ГД“ЕФМПиП” и “Булаке Тръст” АД.

“Булаке Тръст” АД изпълнява проекта съвместно с полският партньор Предприятие за общо строителство и инженерни работи „Инженерия” ООД /ПОСиИР „Инженерия” ООД/.

Срока на изпълнение на дейностите по проекта е 30.04.2014 г.

Проектът касае една много нова и неразвита сфера в България, както от гледна точка на производството, така и от гледна точка на необходимите умения и квалификация за изпълнението. Проектът цели идентифициране на необходимите знания и умения за постигане на устойчива заетост и развитие на специфични дигитални компетентности, във връзка с прилагането на новите ноу-хау технологии в областта на щумозащитата.

На българския пазар на труда липсват квалифицирани български специалисти, както и възможности за придобиване на специфичните знания, умения и опит.

Заетостта е ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на всички граждани в активна трудова възраст. Високата младежка безработица и застаряването на населението са съществени проблеми както за България, така и за цяла Европа. Демографската ситуация в страната е най-кризисната в сравнение с всички останали държави-членки на ЕС. Прогнозите сочат, че до 2050 година се очакват драстични промени във възрастовата структура на населението в България.

Бъдещето икономическо развитие, конкурентоспособността и жизнените стандарти ще зависят от това доколко ефективно европейските страни могат да управляват и използват своите човешки ресурси. Опитът на някои страни показва, че координираните и комплексни стратегии, основани на широко сътрудничество между всички заинтересовани страни, е по-ефективния начин за интеграцията на младежите и за стимулиране на задържането на застаряващите хора в заетостта.

„Булаке Тръст”АД работи в сферата на жилищното и пътно строителство, канализации, търговия с материали и компоненти за топлоизолация, строителна дограма - врати и прозорци, производство на профили за сухо строителство, обучение в областта на дизайна и производството.

Фирма „Инженерия” ООД се специализира в комплектно изпълнение на всякакви строителни инвестиции с особено внимание към проекологичните инвестиции, строително-пътните инвестиции, общото и промишленото строителство. Тя разполага с най-съвременни технологии, специализирани кадри и огромен опит, благодарение на който е в състояние да поеме изпълнението на най-трудни предизвикателства.

Обща цел на проекта

Общата цел на проекта е да допринесе за създаване на нов модел на сътрудничество между мрежа от заинтересовани страни и партньорства с акцент върху адаптиране на заети лица, включително над 55 г., и безработни младежи до 29 г. към нови пазарни ниши чрез надграждане на липсващи знания и умения.

Специфични цели

1.            Подобряване на човешкия капитал и повишаване на конкурентоспособността в „Булаке Тръст” АД чрез създаване на квалифициран екип за работа в областта на шумозащитата, с помощта на обмяна на опит, ноу-хау и добри практики с чуждестранния партньор.

2.            Въвеждане в работата, менторство и обучение в предприемачество за новопостъпили безработни младежи с висше и средно образование до 29 г., чрез трансфер на методи и адаптиране на нови практически умения в областта на шумозащитата и акустиката, включително използване на софтуер за акустика, архитектура, геодезически и геоложки проучвания; предприемачески стратегии за по-лесна адаптация към промените.

Основните дейности по проекта включват:

юли 2013 г.: Откриващ семинар в Полша, с цел запознаване с необходимите знания и умения за практическото прилагане на европейското и местно законодателство и дигитализацията на дизайна и проектирането в областта на геоложки и геодезически проучвания, акустика, конструкции и архитектура, свързани със шумозащитата.

Август 2013 г.: Работен семинар в България за запознаване с иновациите при практическото прилагане на европейското законодателство в областта на шумозащитата – практически решения.

Ноември 2013 г.: Посещение в Полша за обмяна на опит, с цел предаване на умения за работа с дигитализирани дизайн и проектиране, включително въвеждане в работата и менторство за новопостъпили, и умения за предприемачество.

Февуари 2014 г.: Посещение в Полша за обмяна на опит, с цел предаване на практически умения за специфичните система за производство, материалознание и процес на изграждане, включително въвеждане в работата и менторство за новопостъпили, и умения за предприемачество.

Април 2014 г.: Заключителна конференция в България за разпространение на добри практики на взаимодействието в Полша и България, при прилагането на европейското и местно законодателство в областта на геоложки и геодезически проучвания, акустика, конструкции и архитектура, свързани със шумозащитата, както и иновации в използването на цифрови технологии при дизайна и проектирането, от гледна точка на придобиване и/или надграждане на компетентности и квалификация на заетите в областта.

В проекта като лектори и ръководители ще участват високо квалифицирани специалисти в областта на акустиката, архитектурата , проектирането, геодезията, геологията , конструирането, производството и монтажа на шумоизолиращи стени, както и юристи.

  • Благодарение на опита, който има полската страна в тази област, участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят с най-новите технологии, прилагани в борбата със шума.
  • Проекта предвижда участниците да придобият практически знания и умения в областта на шумозащитата и акустиката, включително умения за използване на софтуер за акустика, архитектура, геодезически и геоложки проучвания.
  • По време на пребиването си в Полша, участниците ще имат възможност на място да се запознаят с технологията и производството на различни видове шумоизолиращи стени, както и с техният монтаж покрай магистрали, ж.п линии , предприятия , жилищни сгради и комплекси и др.
  • По време на семинарите ще бъде представена теория и прилагането в практика на европейското и местно законодателство в областта на геоложки и геодезически проучвания, акустика, конструкции и архитектура, свързани със шумозащитата, както и иновации в използването на цифрови технологии при дизайна и проектирането.
  • След приключване на проекта, участниците ще получат документ, потвърждаващ участието им в проекта и завършване на програмата за обучение. Документите ще бъдат издадени от българска страна от „Булаке Тръст“ АД и от полска страна – от фирма „Инженерия“ ООД.

Проекта е насочен към:

1.            Специалисти с висше и средно образование, работещи в сферата на строителството, архитектурата, геодезията и геологията, вкл. над 55 г. и безработни младежи до 29 г. ;

2.            Браншови организации; образователни и обучителни институции, свързани с бранша; МСП от бранша.

Участието в проекта е безплатно!


Формуляр за кандидатстване

Брошура лице

Брошура гръб