ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Втора дейност PDF Печат Е-поща

В дните 31.08.-03.09.2013 се проведе работен семинар по

Проект “Нов модел на сътрудничество за Нови умения

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по

ОПРЧР BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 сключен между

Министерството на труда и социалната политика

ГДЕвропейски фондове,международни програми и проекти” и Булаке Тръст АД.

Събитито се състоя в бизнес център Hill Tower в гр.София.

 

Семинара имаше за цел да запознае участниците с иновациите при практическото прилагане на европейското законодателство в областта на шумозащитата – практически решения.

Присъстваха специалисти от Полша и България и Румъния работещи в сферата на строителството, архитектурата, геодезията и геологията, представители на МСП от бранша.

Събитието откри г-н Мариан Сервах – управляващ съдружник в ПОСиИР „Инженерия” ООД, който отбеляза приноса на провелият се на 21-23 юли 2013 год. в гр.Плонск - Полша откриващ проекта семинар и отправи поздравлиния към участниците.

Г-н Ян Шкварек – експерт по проекта запозна присъстващите с темите на семинара и направи презентация относно понятието „шум `и шумово замърсяване” – европейски практики и решения, а г-н Збигниев Двораковски от ПОСиИР „Инженерия” ООД и г-н Пьотър Мицкевич от Проким Сп.я. представиха на участниците дългогодишният си опит, свързан с практическото прилагане на европейските норми в областта на шумозащитата и шумоизолацията.

Изпълнителният директор на Булаке Тръст АД - г-жа Светлана Иванова изказа благодарности на полските си колеги и на всички участници и изрази надежди, че полският опит ще допринесе към една по-модерна България в сферата на шумоизолацията. На мероприятието присъстваха още ръководителят на проекта – г-жа Мая Узунова и неговият координатор - арх.Иван Попски.

 

Представените презентации и други материали можете да разгледате по-долу:

Презентация "Акустични прегради – принципи за проектиране и критерии за избор 1"

Презентация "Акустични прегради – принципи за проектиране и критерии за избор 2"

Презентация "Акустични прегради – различна гледна точка. Опит за сравнение на Полша и Холандия"

Презентация "Примери на грешки в проектирането на шумозащитни стени"

Презентация "Методи за защита от шума 1"

Презентация "Методи за защита от шума 2"

Презентация "Практическо ръководство за иновации"

Презентация за проект: BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001 „Нов модел на сътрудничество за Нови умения”

Презентация "Проблемът шум и неговото решение"

Техническо одобрение

Публикация във вестник "Строителство ГРАДЪТ"