ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Трета дейност PDF Печат Е-поща

В дните 28.11. – 02.12.2013 г. се проведе посещение за обмяна на опит на целевата група, с цел предаване на умения за работа с дигитализирани дизайн и проектиране, включително въвеждане в работата и менторство за новопостъпили, и умения за предприемачество.

12 представители на целевата група посетиха фирма ПОСиИР“Инженерия“ – ПОЛША.

Посещението имаше за цел предаване на опита на полския партньор, свързан с умения за работа с дигитализирани дизайн и проектиране.

Развитието на нови технологии в сферата на шумозащитата изискват професионално обучение в софтуерни продукти, отнасящи се до акустика, конструкции и архитектура.

Опитът, който партньорът предаде по време на тази обмяна на опит включи:

Конструктивни решения и прилагане на ноу-хау в проектирането;

Архитектурно-естетически решения и въвеждането им в проектните разработки.

Поради спецификата на дейностите, свързани с шумозащита, в Полша много от специалистите в бранша работят като самонаети лица. Полският партньор осигури като част от обмяната на опит предаването на умения за предприемачество, специфични за тази дейност.

С цел включване на младежите до 29 г., партньорът включи в обмяната на опит и въвеждане в работата и менторство за новопостъпили.

Програмата на проведеното обучение и изготвените материали можете да разгледате по-долу:

Програма на проведеното обучение

Практическо ръководство за работа с дигитализирани дизайн и проектиране на шумопоглъщащи стени

Наръчник за въвеждане в работата и менторство за новопостъпили

Наръчник за предприемачество в областта на дигитализирани дизайн и проектиране