ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001

Нов модел на сътрудничество за Нови умения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Четвърта дейност PDF Печат Е-поща

В дните 20.03. – 28.03.2014 г. се проведе посещение за обмяна на опит на целевата група, с цел предаване на практически умения за спицифичните система за производство, материалознание и процес на изграждане, включително въвеждане в работата и менторство за новопостъпили, и умения за предприемачество.

13 представители на целевата група посетиха фирма ПОСиИР“Инженерия“ – ПОЛША.

Посещението имаше за цел предаване на опита на полския партньор, свързан с практически умения за специфичните система за производство, материалознание и процес на изграждане в областта на шумозащитата.

Понастоящем в България няма производство, нито специализирани фирми за изграждане на шумозащитни стени. Поради присъедителните договори на България към ЕС, необходимостта от шумозащитни стени е наложителна, заради европейските директиви и наредби.

Един от акцентите на тази обмяна на опит беше и споделяне на методики и прилагане на нови технологии по геоложко и геодезическо проучване, изцяло изпълнявано чрез софтуерни програми.

Поради спецификата на дейностите, свързани с шумозащита, в Полша много от специалистите в бранша работят като самонаети лица. Полският партньор осигури като част от обмяната на опит предаването на умения за предприемачество, специфични за тази дейност.

С цел включване на младежите до 29 г., партньорът включи в обмяната на опит и въвеждане в работата и менторство за новопостъпили.

Програмата на проведеното обучение и изготвените материали можете да разгледате по-долу:

Програма на проведеното обучение

Практическо ръководство за специфичните система за производство, материалознание и процес на изграждане на шумопоглъщащи стени

Наръчник за въвеждане в работата и менторство за новопостъпили

Публикация във в-к "Строителство гръдът"